การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล