ผู้บริหาร

 

นายพรศักดิ์  ทวีรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

                                                                                    

   นายจิรพงษ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์                    นายวิชาญ  เขื่อนมั่น                            นายนิรันดร์  ทองวล                         นายไชยวัฒน์  สกุลแก้ว

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป