foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thungphowittaya School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       


 

 

 

Login Form

สถิติผู้เช้าชม

940042
วันนี้
เมื่องานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1138
1976
12533
909983
43048
43613
940042

Your IP: 54.198.169.202
Server Time: 2018-03-24 23:01:48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

           ด้วยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2546  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์          จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน   4  รายการ ดังนี้

               1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู                                        จำนวน  1  เครื่อง

               2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว                        จำนวน  1  เครื่อง

               3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable  Computer)            จำนวน  5  เครื่อง

               4. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน  ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว                                  จำนวน  5  เครื่อง

                ราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

               2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

               3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  อย่างเป็นธรรมในการ    สอบราคาซื้อครั้งนี้

               กำหนดราคายื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  14 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องใบโพธิ์  โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา หรือขอรับ ทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  14  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  076-581388 ในวันและเวลาราชการ

                          ประกาศ  ณ  วันที่   28  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  

                                                    

(นายสมควร  ดิษฐสุวรรณ)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 รายละเอียดคลิ้กที่นี่