foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Thungphowittaya School

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

       


 

 

 

Login Form

สถิติผู้เช้าชม

940028
วันนี้
เมื่องานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1124
1976
12519
909983
43034
43613
940028

Your IP: 54.198.169.202
Server Time: 2018-03-24 22:59:49
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

เรื่องที่ศึกษา      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 

ผู้ศึกษา            นายรัชชานนท์  พูลเอียด

หน่วยงาน        โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรม จำนวน 25 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน 2) แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
ได้สร้าง ทดลองใช้ และวิเคราะห์ เครื่องมือ มีคุณภาพและประสิทธิภาพทุกรายการ แล้วนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา มีการทดสอบก่อนและหลังการเรียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา แล้วนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.80/81.30  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรม  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (เชื่อมั่นได้ร้อยละ 99)
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.89