การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อนสร้างอื่น (งานปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ 216-ค.)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาข้างต้น
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน