จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ 216-ค)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ 216-ค) รายละเอียดตามเอกสาร ประกาศดังนี้
เอกสาร