ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป

ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


ข้อมูลนักเรียน

**หากกรอกไม่ครบทุกช่องระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ หากช่องไหนไม่มีให้กรอก - ลงไป**

คำนำหน้า : ชื่อ : นามสกุล  :
จบ ม.3 จากโรงเรียน : บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน : หมู่ที่ :
ประเภทนักเรียน :
วันเดือนปีเกิด : ปัจจุบันอายุ : ปี  
เลขประจำตัวประชาชน  : ไม่ต้องใส่ - เช่น 1104400037743  
เชื้อชาติ  : สัญชาติ  : ศาสนา : ส่วนสูง  : ซม.
น้ำหนัก  : กก. จำนวนพี่น้องรวมตัวของนักเรียน  : คน นักเรียนเป็นคนที่  :  
จำนวนพี่สาว  : คน จำนวนน้องสาว  : คน  
จำนวนพี่ชาย  : คน จำนวนน้องชาย  : คน  
หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน  : ไม่ต้องใส่ -  
ชื่อ-สกุล บิดา   : เลขประจำตัวประชาชนบิดา   :
ชื่อ-สกุล มารดา  : เลขประจำตัวประชาชนมารดา :
อาชีพของบิดา  : อาชีพของมารดา  :
รายได้/เดือนของบิดา : รายได้/เดือนของมารดา :
หมู่เลือดบิดา  : หมู่เลือดมารดา :
หมายเลขโทรศัพท์บิดา  : ไม่ต้องใส่ - หมายเลขโทรศัพท์มารดา   : ไม่ต้องใส่ -
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง  :
ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องเป็น  : หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง  : ไม่ต้องใส่ -
หมู่เลือด (นักเรียน)  : ความพิการ : สถานที่เกิด :
จังหวัดที่เกิด : สถานะครอบครัว :

 ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขรหัสประจำบ้าน : บ้านเลขที่  : หมู่ที่ : ซอย/ถนน :
นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ : ระบุที่พักของนักเรียน :
เดินทางมาโรงเรียนโดย : ระยะเวลาเดินทางมาโรงเรียน (นาที) :
ระยะห่างจากโรงเรียน (กม.) : ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปี (ม.1-ม.3) :

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ระดับชั้นม.3

ภาษาไทย : คณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ :

 

หลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน :

   

*หากกรอกไม่ครบทุกช่องระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ หากช่องไหนไม่มีให้กรอก - ลงไป*

**กดบันทึกแค่ครั้งเดียว หากเกิน 1 นาทียังค้างที่หน้าเดิมจึงค่อยกดใหม่**