คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

1

นายแพทย์อุทัย  จินดาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการ

2

นายสืบศักดิ์      จินดาพล ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

3

นายสุทธิพงศ์     โกยสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

4

นายสมบัติ  ยกเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

5

นางสาวเจียม  ต่อไมตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

6

นายสถิต   ช่างกล ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

7

นางนงนุช  มายะการ ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

8

พระปัญญาวิสุทธิคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ / กรรมการ

9

พระประสาธน์สารโสภณ ผู้แทนศาสนา / กรรมการ

10

นางประไพ เกิดทรัพย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน / กรรมการ

11

นายสมบัติ  จินดาพล ผู้แทนองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น / กรรมการ

12

นางนิตยา  ราชานา ผู้แทนศิษย์เก่า / กรรมการ

13

นายณรงค์ แสงคง ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ

14

นายเอนก  เขตพิบูลชัย ผู้แทนครู / กรรมการ

15

นายพรศักดิ์  จินดาพล กรรมการและเลขานุการ