26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:53:35

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2567 

  เข้าสู่ระบบ  

m

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.2567 รอบทั่วไป สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ยื่นหลักฐานระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กดปุ่มด้านล่างเพื่อเลือกสมัครเรียน

 

ม.1 ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศ

ม.1 ประเภททั่วไป                          

รับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.2567 รับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567
ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Science and Mathematics Program):SMP
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 17  คน
รับสมัครจำนวน : 80 คน
ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Progra):STP
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 10  คน
| สมัครในเขตพื้นที่บริการ(อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 98 คน
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา (Language Gifted) : LG | สมัครนอกเขตพื้นที่บริการ(อยู่นอกอำเภอตะกั่วทุ่ง) : 16 คน
 โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program):IEP
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 22  คน

หลักฐานการสมัคร

โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program):ICP
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 6  คน
โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program):IJP
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน


      1) ใบสมัคร โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

-----------------------------------------------------------------------------------       2) ปพ.1 หรือ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นป.6/ม.3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.6/ม.3
ปีการศึกษา 2567 ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ
 ม.4 ประเภทจบม.3โรงเรียนเดิม      3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา , มารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน      4) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
     5) รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     6) สำเนาสูติบัตรนักเรียน (กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา)
จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม. 4 ประเภททั่วไป  
รับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567
 ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: SMP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 5  คน  ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา(Language Gifted) : LG
 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา(Language Gifted) : LG   โปรแกรมช่างยนต์ : AMP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 6  คน 
   โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ : IEP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 5  คน   โปรแกรมการโรงแรม : HMP รับสมัครจำนวน : 0 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน 
   โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน : ICP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 3  คน   โปรแกรมการบัญชี : AP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน
   โปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น : IJP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 2  คน   โปรแกรมอาหารและโภชนาการ : FNP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 4  คน
ห้องเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ : LP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 3  คน โครงการห้องเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษา : EOP รับสมัครจำนวน : 20 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 0  คน
 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ : CRP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 1  คน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา : SSP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 4  คน  
ห้องเรียนนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ : CAP รับสมัครจำนวน : 40 คน | มีผู้สมัครแล้ว: 1  คน  

หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถกดปุ่มสีนำ้เงินด้านล่าง เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือ พิมพ์ใบสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.1    ตรวจสอบผลการสมัครเรียนหรือ พิมพ์ใบสมัครม.4/ปวช.1

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.พงภกรน.1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทร. 076494338-9 อีเมล์ info@tpws.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
Copyright © 2021. Thungphowittaya School