คณะกรรมการสภานักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

1

นายอนุชิต จินดาพล ประธานสภานักเรียน

2

นายธนกิจ คงบำรุงค์ รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1

3

นางสาวกัญญ์วรา บุญรอด รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2

4

นางสาวณัฐชา ธารประกายแก้ว เหรัญญิก

5

นางสาวคณิศร ภูธา ประชาสัมพันธ์

6

นางสาวจิราภรณ์ แก้วตราชู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

7

นางสาวปัญชดา ต๋าแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

8

นายเก่งกล้า ไก่แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง

9

นางสาวจุฬาลักษณ์ คุ้มบ้าน หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

10

นางสาวนันทิกานต์ งามคง หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครื่อข่าย

11

นางสาวปิยธิดา ส่งศรี

เลขานุการสภานักเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th