ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ช่องทาง ประกอบด้วย

1) ตู้ไปรษณีย์ ที่อยู่ : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา1/3 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

2) เว็บไซต์: http://www.tpws.ac.th  ลิ้งค์ https://forms.gle/SkACP8obGuqkhRND8

3) เฟซบุ๊คโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา: https://web.facebook.com/thungpho2497

4) โทรศัพท์ : 076-494338    โทรสาร : 076-494339

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ

ออกแบบโดย dsite.in.th