ผู้บริหาร

ดร.พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 

                                                                                                        

                นายจิรพงษ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์             นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์               นายวิชาญ  เขื่อนมั่น                         นายนิรันดร์  ทองวล

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th