ผู้บริหาร

นายพรศักดิ์  ทวีรส

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 

                                                                                                             

      นายจิรพงษ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์                      นายวรพล วัฒนพิชญพัชร                       นายวิชาญ  เขื่อนมั่น                               นายนิรันดร์  ทองวล

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ     รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป