รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน