วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  และการทำวิจัยในชั้นเรียน

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล

5. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6. สร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

 

เป้าประสงค์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

2. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถทางด้านการคิดและการสรุปความและมีทักษะในการสื่อสาร

4. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ

6. นักเรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

7. มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

9. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

10. ครูมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  และการทำวิจัยในชั้นเรียน

11. ชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

12. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

13. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

14. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาต่อและการมีอาชีพ

ออกแบบโดย dsite.in.th