รายงานตัว มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รายงานตัว มอบตัวนักเรียน และประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4 และปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย พูดคุยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดย วันที่ 27 เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนวันที่ 28 เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ซึ่งทั้ง 2 ระดับชั้นจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รอบคือเช้าและบ่ายเพื่อลด การความแออัดและดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ออกแบบโดย dsite.in.th