ประกาศผลการสอบแยกแผนการเรียนและห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

  • ให้นักเรียนชั้นม.1 ทุกคน มาโรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อพบครูที่ปรึกษา เลือกรายวิชาเพิ่มเติม และรับหนังสือเรียน

  • ขอให้นักเรียนมาตามวันและเวลาที่โรงเรียนนัดหมาย

  • ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้ในเวลา 11.00 น.

ออกแบบโดย dsite.in.th